دانشكده مهندسي دانشگاه بيرجند: افتتاح رسمي وب سايت دانشكده مهندسي دانشگاه بيرجند


عنوان خبر: افتتاح رسمي وب سايت دانشكده مهندسي دانشگاه بيرجند
(شاخه: )
ارسال شده توسط مديرکل
دوشنبه 17 تیر 1387 - 06:16:10در تاريخ 12/4/1387 وب سايت دانشكده
مهندسي بطور رسمي راه اندازي شد .این خبر از طرف دانشكده مهندسي دانشگاه بيرجند
( http://oldeng.birjand.ac.ir/news.php?extend.3 )